PlayPause
Slider

Miejskie Centrum Profilaktyki w ramach swojej dzialalnosci prowadzi punkty konsultacyjne w zakresie poradnictwa psychologicznego, przemocy w rodzinie, uzależnień, prawa rodzinnego.

Punkt kosulatcyjny ds. Alkoholizmu

Dużym atutem zwiększającym skuteczność funkcjonowania punktu jest fakt, że prowadzony jest on przez dwóch pracowników Miejskiego Centrum Profilaktyki będących jednocześnie członkami Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Powoduje to znaczne przyśpieszenie procedur interwencyjnych wobec mieszkańców miasta nadużywających alkohol. Dziennie z usług punktu korzysta średnio od kilku do kilkunastu osób. Alkoholizmowi często towarzyszy zjawisko przemocy domowej i istotnym jest, że 2 pracowników MCP jest jednocześnie kuratorami społecznymi wydz. karnego Sądu Rejonowego.

PUNKT KOSULTACYJNY ds ALKOHOLIZMU

Punkt kosultacyjny ds Narkomanii

Przyjdź, a powiemy Ci co warto robić aby uchronić Twoje dziecko przed narkotykami Jeśli masz wątpliwości lub podejrzenie zażywania narkotyku przez Twoje dziecko, nie myśl , że to mu z czasem „przejdzie”
Pamiętaj ! Nigdy nie jest za późno aby pomóc Twojemu dziecku. Uzależnienie jest chorobą , którą trzeba leczyć.

PUNKT KOSULTACYJNY ds NARKOMANII

Punkt kosulatycjny ds. Przemocy w rodzinie

Ludziom zdarza się, że są bici, maltretowani czy tez wykorzystywani w różny sposób. Przemoc dotyka wiele rodzin. To boli i powoduje cierpienie. Nikt nie wie, jak zachować się, gdy partner życiowy zaczyna używać przemocy wobec bliskich. Trudno sobie poradzić z taką sytuacją. Nie ma uniwersalnej recepty na rozwiązanie problemów. Ale nic nie usprawiedliwia przemocy i nigdy nie jest za późno, aby zgłosić się do specjalisty i poprosić o pomoc. Trzeba tylko przełamać mury milczenia, bo każdy człowiek ma prawo do bezpiecznego życia.

PUNKT KONSULTACYJNY ds PRZEMOCY W RODZINIE

Poradnictowo psychologiczne

Specyfika naszej placówki powoduje, że poradnictwo psychologiczne skierowane głównie jest do osób, które w swojej rodzinie lub w gronie swoich przyjaciół mają kogoś, kto boryka się z problemem uzależnienia albo też spożywa alkohol w sposób ryzykowny. Bardzo często, zanim trafi do naszej placówki sama osoba uzależniona, pomocy u nas szukają jej bliscy. Poradnictwo ma wtedy na celu dostarczenie wsparcia psychologicznego, rozwinięcie umiejętności zaradczych oraz poinformowanie o możliwych działaniach mających na celu zmotywowanie do podjęcia leczenia odwykowego.

Poradnictwo kierowane jest również do rodziców dzieci z trudnościami wychowawczymi np.: eksperymentującymi z alkoholem, wagarującymi, nie przestrzegającymi norm społecznych. Praca w tym przypadku skierowana jest głównie na poprawę relacji rodzic-dziecko poprzez rozwój umiejętności komunikacji interpersonalnej.

Wsparcie psychologiczne otrzymuje również młodzież, która boryka się z charakterystycznymi problemami dla wieku dojrzewania: trudnościami z wchodzeniem w relacje z grupą rówieśniczą, doświadczaniem braku zrozumienia przez osoby dorosłe, trudnościami ze sprostaniem wymaganiom stawianym przez otoczenie, szukaniem autorytetów i systemu wartości.

Osoby, które potrzebują wsparcia psychologicznego, a nie mieszczą się w grupach wyżej opisanych również mogą liczyć na moją pomoc. Jeśli okaże się, że problem, z którym zjawi się u mnie dana osoba, wykracza poza moje kompetencje i możliwości pomocy, staram się szukać osób lub instytucji gdzie potrzebujący otrzyma to, czego potrzebuje.

PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Poradnictowo prawne w zakresie Prawa Rodzinnego

Do zadań punktu należy pomoc mieszkańcom Gminy Świdnik w rozwiązywaniu problemów prawnych z zakresu prawa rodzinnego w szczególności w zakresie ochrony praw rodziny oraz udzielanie porad prawnych i pomoc w sporządzaniu pism procesowych.

PORADNICTWO PRAWNE