PlayPause
Slider

Przeglądy spektakli profilaktycznych

Miejskie Centrum Profilaktyki w Świdniku poza pracą terapeutyczną z osobami uwikłanymi w nałogi i rodzinami z problemem uzależnień prowadzi także działalność profilaktyczną skierowaną do dzieci i młodzieży. Placówka z roku na rok zwiększa ofertę dodatkowych pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży organizując zajęcia taneczne, muzyczne, sportowe, terapeutyczne na basenie i świetlicowe.

Teatr stał się atrakcyjną formą pracy z młodzieżą . Projekcyjny tytuł przeglądu „Żyć pełnią” nie narzuca tematyki spektakli. W sposób bezpieczny poprzez tworzenie spektakli młodzi mogą wyrazić swoje postawy, uczucia ,myśli i sposób spostrzegania świata. Autorami scenariuszy często są członkowie występujących grup teatralnych. Spektakle stają się skarbnicą wiedzy o samej młodzieży , są próbą dialogu z młodymi ludźmi i jedną z form pracy profilaktycznej Miejskiego Centrum Profilaktyki.

Spektakle teatralne o charakterze profilaktycznym pod kontrolą pedagogów szkolnych i nauczycieli przygotowują uczniowie wszystkich szkół świdnickich – podstawowych, gimnazjalnych i średnich, dzieci ze świetlic profilaktycznych. Przegląd ma charakter edukacyjny, terapeutyczny i integracyjny. Nauczyciele tworzący spektakle uczestniczą w warsztacie teatralnym prowadzonym przez instruktora teatralnego Michała Stanowskiego.

Mając na uwadze ogromną rolę ciągłego doskonalenia zawodowego i potrzebę wymiany doświadczeń terapeutycznych po każdym przeglądzie organizujemy spotkanie nauczycieli i Rady Konsultantów poświęcone omówieniu prezentowanych na przeglądzie spektakli. Coraz częściej i chętniej w omówieniach uczestniczy także młodzież.

Propagowanie kultury teatralnej, przeciwdziałanie patologiom społecznym z jednoczesnym wykorzystaniem elementów zabawy są działaniami pożytecznymi i potrzebnymi. Przegląd Spektakli Profilaktycznych jest wyrazem troski o rozwój młodego pokolenia i poszukiwaniem nowych form komunikacji z uczniami. Stał się alternatywnym uzupełnieniem działań z zakresu profilaktyki.