PlayPause
Slider

Poradnictwo psychologiczne i terapeutyczne

Poniedziałek, środa: od 7.00- 17.00,
wtorek, czwartek: 7.00- 17.30 ,
piątek: 7.00- 16.00

Prowadzący: Magdalena Łubkowska – psycholog, specjalista terapii uzależnień; Ewa Kossowska- psycholog, specjalista terapii uzależnień; Elżbieta Kuna- psycholog;  Paweł Holuk- psycholog;  Nina Czornak – psycholog,;  Elżbieta Sztomberska- Ogiela – psycholog, specjalista terapii uzależnień.

Specyfika naszej placówki powoduje, że poradnictwo psychologiczne skierowane głównie jest do osób, które w swojej rodzinie lub w gronie swoich przyjaciół mają kogoś, kto boryka się z problemem uzależnienia albo też spożywa alkohol w sposób ryzykowny. Bardzo często, zanim trafi do naszej placówki sama osoba uzależniona, pomocy u nas szukają jej bliscy. Poradnictwo ma wtedy na celu dostarczenie wsparcia psychologicznego, rozwinięcie umiejętności zaradczych oraz poinformowanie o możliwych działaniach mających na celu zmotywowanie do podjęcia leczenia odwykowego.

Poradnictwo kierowane jest również do rodziców dzieci z trudnościami wychowawczymi np.: eksperymentującymi z alkoholem, wagarującymi, nie przestrzegającymi norm społecznych. Praca w tym przypadku skierowana jest głównie na poprawę relacji rodzic-dziecko poprzez rozwój umiejętności komunikacji interpersonalnej.

Wsparcie psychologiczne otrzymuje również młodzież, która boryka się z charakterystycznymi problemami dla wieku dojrzewania: trudnościami z wchodzeniem w relacje z grupą rówieśniczą, doświadczaniem braku zrozumienia przez osoby dorosłe, trudnościami ze sprostaniem wymaganiom stawianym przez otoczenie, szukaniem autorytetów i systemu wartości.

Osoby, które potrzebują wsparcia psychologicznego, a nie mieszczą się w grupach wyżej opisanych również mogą liczyć na moją pomoc. Jeśli okaże się, że problem, z którym zjawi się u mnie dana osoba, wykracza poza moje kompetencje i możliwości pomocy, staram się szukać osób lub instytucji gdzie potrzebujący otrzyma to, czego potrzebuje.