Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, w każdej, nawet najmniejszej gminie powinna być powołana Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Komisję powołuje (w zależności od wielkości gminy) wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

Od 1 marca 2000 r. siedzibą Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świdniku, są pomieszczenia Miejskiego Centrum Profilaktyki przy ul. Norwida 2 – pokój nr 10.

Posiedzenia MKRPA wtorek i czwartek godz.15.30-17.00.


 

Skład osobowy Komisji:

1. Iwona Zielińska-Buta – przewodnicząca
2. Paweł Holuk – sekretarz
3. Krzysztof Halinowski
4. Anna Konstanciuk
5. Ewa Kossowska
6. Jerzy Winnicki
7. Radosław Masłosz
8. Ewa Mazur

Zadania i metody działania MKRPA w Świdniku

Na mocy art. 41 ust. 3 oraz art. 25 i art. 26 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, do zadań Komisji należy:

 • Podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego, wobec osób które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację nieletnich, uchylają się od pracy albo systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.
 • Wydawanie opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych z uchwałami Rady Gminy.
 • Kontrola punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 • Opiniowanie projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

W ramach działań Komisji wynikających z instytucji prawnej zobowiązania do leczenia należy:

1. Przyjęcie zgłoszenia o przypadku wystąpienia nadużywania alkoholu z jednoczesnym wystąpieniem przesłanek z art. 24 ustawy

2. Wezwanie na rozmowę osoby, co do której wpłynęło zgłoszenie o występowaniu przesłanek z art. 24 ustawy i pouczenie jej o konieczności zaprzestania działań wymienionych w art. 24 ustawy i/lub poddania się leczeniu odwykowemu.

3. Skierowanie takiej osoby na badanie przez biegłych w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju zakładu leczniczego (art. 25 ustawy).

4. Przygotowanie dokumentacji związanej z postępowaniem sądowym wraz z opinią wydaną przez biegłego (art. 26 ustawy).

5. Złożenie wniosku o wszczęcie postępowania do sądu rejonowego właściwego wg miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, której postępowanie dotyczy (art. 26 ust. 3 ustawy).

Do dokumentacji należą:

– opinie biegłych;
– protokół z rozmowy z osobą zgłaszającą ( i ewentualnych świadków potwierdzających występowanie przesłanek z art. 24 ustawy;
– protokół z rozmowy z osobą nadużywającą – o ile do takiej rozmowy doszło;
– inne dokumenty w sprawie, takie jak: informacje z policji, z wywiadu środowiskowego, od pedagoga szkolnego i inne.

Wszystkie czynności podejmowane w sprawie zobowiązania do podjęcia leczenia odwykowego są objęte poufnością.

Regulamin Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Świdniku

I. Zadania Komisji.

1. Komisja inicjuje działania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 z późn. zm.), które w szczególności obejmują:

 • podejmowanie działań zmierzających do ograniczania spożycia napojów alkoholowych,
 • zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu,
 • udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie,
 • prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w szczególności dla dzieci i młodzieży,
 • wspieranie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych,
 • podejmowanie interwencji w związku z naruszaniem przepisów dotyczących zakazu reklamy i promocji napojów alkoholowych, zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

2. Komisja opiniuje:

 • projekty uchwał dotyczące:
  a) liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% alkoholu (z wyjątkiem piwa) przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem ich sprzedaży,
  b) zasad usytuowania na terenie miasta miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych,
  c) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na dany rok.
 • wydawanie zezwoleń na prowa¬dzenie sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu lub poza miejscem sprzedaży. Wyrażenie opinii następuje w drodze postanowienia.
 • roczne projekty sprawozdań z realizacji Programu.
 • Komisja podejmuje działania motywujące osobę uzależnioną od alkoholu do leczenia odwykowego.
 • Komisja podejmuje działania zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

II Organizacja pracy Komisji

 • Całokształtem prac Komisji kieruje jej Przewodniczący.
 • Do kompetencji Przewodniczącego należy:
 • a) reprezentowanie Komisji na zewnątrz,
 • b) podpisywanie dokumentów opracowanych przez Komisję.
 • W razie nieobecności Przewodniczącego obowiązki jego pełni z-ca Przewodniczącego, Sekretarz Komisji lub członek Komisji wyznaczony przez Przewodniczącego.
 • Sekretarz Komisji nadzoruje sprawy organizacyjne Komisji, a w szczególności czynności mające na celu wykonanie powierzonych mu przez Komisję zadań.
 • Sekretarz Komisji realizuje postanowienia Komisji, w tym prowadzenie bieżącej korespondencji z podmiotami w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
 • Członkowie Komisji uprawnieni są do:
 • a) prowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, na podstawie pełnomocnictwa udzielonego przez Burmistrza Miasta Świdnik;
 • b) wnioskowania o wystąpienie przeciwko podmiotom prowadzącym reklamę napojów alkoholowych, sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych osobom nieletnim i nietrzeźwym do Sądu;
 • c) zgłaszania organom ścigania faktów przemocy domowej.
 • Członkowie Komisji są obowiązani uczestniczyć w jej posiedzeniach. W przypadku 3-krotnej w ciągu roku nieusprawiedliwionej nieobecności na posiedzeniu Komisji, Przewodniczący może wystąpić z wnioskiem do Burmistrza Miasta Świdnik o odwołanie członka Komisji.
 • Komisja pracuje na:
  1) posiedzeniach plenarnych,
  2) posiedzeniach roboczych dotyczących:
  a) motywowania do leczenia odwykowego,
  b) opiniowania projektów, podziału środków na zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz kontroli podmiotów realizujących te zadania,
  c) kontroli punktów sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
 • Posiedzenia plenarne Komisji zwołuje jej Przewodniczący w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w kwartale.
 • Wnioski sądowe Komisja rozpatruje na posiedzeniu w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków Komisji.
 • Sprawy związane z leczeniem odwykowym Komisja rozpatruje w składzie co najmniej 3-osobowym.
 • Posiedzeniom plenarnym Komisji przewodniczy:
  a) Przewodniczący Komisji, a w razie jego nieobecności z-ca Przewodniczącego lub Sekretarz Komisji,
  b) członek Komisji, jeżeli przewodniczący powierzy mu jej prowadzenie.
 • Z wyjątkiem pkt. 10 i 11 Komisja podejmuje decyzje w formie uchwał i postanowień.
 • Rozstrzygnięcia w sprawach mniejszej wagi zostają odnotowane w protokole posiedzenia.
 • Podejmowanie uchwał, wniosków i postanowień następuje zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy składu Komisji.
 • Przewodniczący Komisji może zapraszać do udziału w pracach Komisji osoby nie będące jej członkami w charakterze konsultantów bez prawa głosowania.
 • W celu realizacji swoich zadań Komisja może żądać udzielania jej informacji dotyczących osób nadużywających alkoholu, w szczególności od policji, izb wytrzeźwień, placówek lecznictwa odwykowego, ośrodka pomocy społecznej.

III. Wynagradzanie członków Komisji

 • Członkowie Komisji otrzymują wynagrodzenie za każde posiedzenie robocze i plenarne wg stawki ustalonej w odpowiedniej uchwale Rady Miasta.
 • Wynagrodzenie za przeprowadzone kontrole sklepów i zakładów gastronomicznych przysługuje w wysokości równej wynagrodzeniu za posiedzenie robocze i plenarne. Kontrola odbywa się w konkretnym, ustalonym wcześniej z Przewodniczącym, dniu i miejscu lub miejscach.
 • Wynagrodzenie za przeprowadzone kontrole w godzinach nocnych – po godz. 22 – przysługuje w wysokości 2 wynagrodzeń za posiedzenie robocze i plenarne.
 • Członkowie komisji biorący udział w kontroli zobowiązani są do sporządzenia protokołu z działań kontrolnych.
 • Członkowie Komisji za wyjazd służbowy poza teren gminy otrzymują wynagrodzenie w wysokości równej wynagrodzeniu za posiedzenie robocze lub plenarne.