Zajęcia są przeznaczone dla uczniów IV klas szkół podstawowych, I klas gimnazjum i I klas ponadgimnazjalnych, czas realizacji 4 x 45 min., 2 realizatorów.

Grupa na terenie MCP

Cele profilaktyczne

Celem głównym zajęć jest dostarczenie dzieciom okazji do poznania siebie nawzajem i umożliwienie im nawiązywania pozytywnych relacji. Integracja klasy jest realizowana w oparciu o następujące cele szczegółowe:

  • budowanie klimatu bezpieczeństwa i akceptacji przez zabawę;
  • rozwijanie empatii, troski o innych;
  • nauka przyjaznego współdziałania z innymi;
  • podnoszenie umiejętności dostrzegania pozytywnych cech u innych osób i mówienie o nich.

Korzyści profilaktyczne

Dzięki warsztatom integracyjnym młodzi ludzie lepiej poznają inne osoby, będące członkami ich klasy szkolnej. Doświadczenie wspólnego działania, połączone z odnoszeniem grupowych sukcesów wzmacnia spójność grupy. Udział w zajęciach umożliwia dzieciom zyskanie akceptacji i nawiązywanie pozytywnych relacji w klasie szkolnej.

Metody pracy

Burza mózgów, praca w grupach, plakat, mini – wykład,  ćwiczenia interakcyjne.

 Realizatorzy: Katarzyna Amrozy, Hanna Dąbkowska, Elżbieta Kuna, Magdalena Skibińska, Agnieszka Walczak – Maciocha