Zajęcia są skierowane dla dzieci i młodzieży, u których zauważono specyficzne problemy takie jak nadpobudliwość, zachowania buntownicze, opozycyjne, agresywne, trudności w wyrażaniu emocji i nawiązywaniu relacji z rówieśnikami.

Odbiorcy:  7 ÷ 12 lat; grupa na terenie MCP

Zajęcia są organizowane raz w tygodniu w dwóch grupach:
młodsza: klasy I-III szkoły podstawowej; czas realizacji: 60 minut
starsza: klasy IV-VI szkoły podstawowej; czas realizacji: 90 minut.

Cele profilaktyczne

Celem zajęć jest przeciwdziałanie rozwojowi i utrwaleniu niekorzystnych zachowań, umożliwianie odreagowania napięcia psychoruchowego, pomoc w zrozumieniu własnych emocji, ćwiczenie konstruktywnych sposobów wyrażania emocji, nauka samokontroli oraz pomoc w zrozumieniu sytuacji społecznych i ćwiczenie adekwatnych zachowań

Korzyści profilaktyczne

Umożliwienie dzieciom rozładowania napięcia psychoruchowego, wyciszenia i odreagowania stresu.  Dostarczenie wiedzy na temat konstruktywnych sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami, rozwój kompetencji społecznych.

Metody pracy

Burza mózgów, praca w grupach, konkursy, zabawy aktywizujące.

Przed rozpoczęciem zajęć grupowych obowiązuje konsultacja z rodzicami w celu poznania problemów dziecka. W trakcie konsultacji omawiany jest cel pracy. Rodzice zapoznają się także z programem zajęć

Realizatorzy: Elżbieta Kuna, Ewa Mazur.