Zajęcia są przeznaczone dla rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, uczniów klas I – III szkół podstawowych oraz wychowawców,
czas realizacji min. 2 x 120 min., 1 realizator.

Cele profilaktyczne

Celem zajęć jest dostarczenie rzetelnej wiedzy na temat mechanizmów manipulacji, możliwości i zagrożeń wynikających z korzystania z mediów, kształtowanie wśród odbiorców umiejętności samodzielnej i krytycznej oceny zawartości komunikatów medialnych pod kątem ich wpływu na rozwój i wychowanie młodego widza oraz zapoznanie ze sposobami chronienia dzieci i młodzieży przed negatywnym oddziaływaniem mass mediów, w tym zapobieganiu uzależnieniom od telewizji, gier komputerowych i Internetu.

Korzyści profilaktyczne

Zdobycie interdyscyplinarnej wiedzy o zasobach i zagrożeniach wynikających z użytkowania nowoczesnych technologii, posiadanie umiejętności świadomego, krytycznego i selektywnego korzystania z zasobów informacyjnych, możliwość wspomagania dzieci i młodzieży        w odpowiedzialnym posługiwaniu się mediami.

Metody pracy

Wykład, dyskusja, praca w grupach, film.

Realizator: Elżbieta Kuna