Profilaktyka uniwersalna dla klas III szkół podstawowych;
czas realizacji 4 x 90 min., 2 realizatorów.

Cele profilaktyczne

Celem programu jest przybliżenie uczniom podstawowych informacji na temat mechanizmów uzależnienia; kształtowanie postawy asertywnej – asertywna odmowa; rozpoznawanie, nazywanie uczuć własnych i cudzych; integracja klasy.

Korzyści profilaktyczne

Dostarczona adekwatna do wieku wiedza na temat mechanizmów uzależnienia i środków psychoaktywnych rozwija świadomość, a nie ciekawość. Nabycie umiejętności asertywnej odmowy i świadome jej stosowanie będzie czynnikiem chroniącym w sytuacji realnego zagrożenia.

Posiadanie wiedzy o uczuciach, ich rozpoznawanie i konstruktywne wyrażanie, wpłynie na zdrowe relacje w obszarach:  ja – ja, ja – rówieśnik, ja – dorosły.

Metody pracy

Praca z tekstem – czytanie bajki terapeutycznej, analiza tekstu, rysunek, praca w grupach, ćwiczenia rozluźniające, ćwiczenia utrwalające, wykonie książki.

Zachęcamy do aktywnego udziału wychowawców.

Realizatorzy: Magdalena Skibińska, Katarzyna Amrozy