Zajęcia są przeznaczone dla młodzieży eksperymentującej i używającej substancji psychoaktywnych w wieku 14-21 lat.
Zajęcia mają charakter warsztatowy i obejmują 3 spotkania x 2,5 godz., 2 realizatorów.

Cele profilaktyczne

Celem zajęć jest dostarczenie osobom eksperymentującym i używającym narkotyków, alkoholu rzetelnych informacji na temat substancji psychoaktywnych, efektów ich działania i ryzyka uzależnienia. Zajęcia mają także na celu skonfrontowanie uczestników z własnymi ograniczeniami i ich wpływem na zachowanie, umożliwienie im podejmowania decyzji
w oparciu o ocenę ryzyka, a także zmotywowanie młodych ludzi do zmiany postaw i zachowania.

Korzyści profilaktyczne

Zwiększenie poziomu wiedzy, rozwój społecznych kompetencji, nauka odpowiedzialności i podniesienie świadomości zagrożeń związanych z używaniem narkotyków i alkoholu, opanowanie umiejętności oceny ryzyka używania substancji psychoaktywnych.

Metody pracy

Praca w grupach, quiz, pisanie listu, studium przypadku, burza mózgów, dyskusja.

Realizatorzy: Elżbieta Kuna, Hanna Dąbkowska