Zajęcia są przeznaczone dla młodzieży, która chce lepiej funkcjonować w grupie rówieśniczej, doskonalić swoje mocne strony oraz poszerzyć wgląd w siebie. Adresatem spotkań są osoby nieśmiałe, mające trudności w relacjach i obniżoną samoocenę. Zajęcia mają charakter warsztatowy, są skierowane dla uczniów szkół gimnazjalnych i średnich, czas realizacji 12 spotkań, raz w tygodniu 60 min., 2 realizatorów.

odbiorcy: 14 ÷ 17 lat; grupa na terenie MCP

Cele profilaktyczne

Celem spotkań jest doskonalenie umiejętności interpersonalnych i  intrapsychicznych oraz poprawa funkcjonowania psychospołecznego młodych ludzi.

Korzyści profilaktyczne

Udział w zajęciach umożliwia młodym ludziom doskonalenie umiejętności współpracy w grupie, pogłębienie zdolności panowania nad własnymi emocjami, radzenie sobie w trudnych sytuacjach, lepsze poznanie siebie oraz wzrost samooceny.

Metody pracy

Burza mózgów, dyskusja, mini – wykład, praca indywidualna, praca w grupach, odgrywanie scenek, zabawy energetyzujące, metody plastyczne.

Realizatorzy:  Elżbieta Kuna, Magdalena Łubkowska, Paweł Holuk