Warsztaty, edukacja dla VI klas szkół podstawowych,
czas realizacji:
2 x 45 min., 1 ¸ 2 realizatorów.

Cele profilaktyczne

Zakwestionowanie nieprawidłowych norm, przekonań i oczekiwań społecznych, „wstawienie” w to miejsce norm prawidłowych, motywowanie i proponowanie uczestnikom podjęcia własnych postanowień, postępowanie według przyjętego systemu wartości, ukazanie bieżących strat w życiu młodego człowieka, ukazanie alternatywnych sposobów życia, zwiększenie świadomości o miejscach i formach pomocy.

 Korzyści profilaktyczne

Przekształcenie przekonań normatywnych, osobiste postanowienia, wiedza  o konsekwencjach.

Metody pracy

Ankieta, praca w małych grupach, burza mózgów, odgrywanie scenek- drama, mini – wykład, fantazja sterowana, świadectwa trzeźwego życia, pytania cyrkulacyjne, wizualizacja.

Realizatorzy:  Andrzej Toboła, Paweł Holuk