Deklaracja dostępności Strona Miejskiego Centrum Profilaktyki

Miejskie Centrum Profilaktyki zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Miejskiego Centrum Profilaktyki.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • niektóre linki w treści zawierają fragment adresu ULR,
 • niektóre elementy strony zawierają inną niż wymagana hierarchie plików nagłówkowych
 • niektóre elementy strony zawierają inną niż wymagana strukturę HTML i CSS
 • niektóre elementy graficzne i medialne strony zawierają jedynie identyfikatory numeryczne bez opisów tekstowych i tłumaczenia
 • niektóre filmy nie posiadają mają dołączonych napisów dla osób głuchych.
 • niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.
 • kilka elementów wejściowych nie ma tytułu ani przypisanej etykiety.

Wyłączenia

 • treści publikowane przed 2018

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny, korzystając z dostępnych narzędzi do oceny strony:
– Test – European Internet Inclusion Initiative (http://checkers.eiii.eu/), wynik dla witryny https://www.mcp-swidnik.pl – 89,05 %.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Pawel Holuk.
 • E-mail:mcp@poczta.e-swidnik.pl
 • Telefon: 81- 468-77-96

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Kieronik Miejskiego Centrum Profilaktyki
 • Adres: MCP, ul. Norwida 2, 21-040 Świdnik
 • E-mail: mcp@poczta.e-swidnik.pl
 • Telefon: 81- 468-77-96

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Miejskie Centrum Profilaktyki, ul. Norwida 2, 21-040 Świdnik

Lokal MCP zajmuje 2 poziomy. Parter i niskie podpiwniczenie. Dostęp do podpiwniczenia możliwy jest tylko i wyłącznie schodami. Brak windy. Wstęp na teren MCP jest możliwy schodami i podjazdem dla osób niepełnosprawnych dla poziomu 0 i schodami dla poziomu -1. MCP nie ma wydzielonego miejsca parkingowego. Najblizsze, ogólnodostępne miejsca parkingowe w tym miejsca przeznaczone dla osob niepełnosrpawnych znajdują się w odległości ok 20m od budynku

Na terenie MCP nie ma tłumacza języka migowego, ani możliwości skorzystania z usługi tłumacza on-line.
Informujemy, że na teren MCP można wejść z psem asystującym oraz psem przewodnikiem.