Klauzula informacyjna

Na podstawie art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) dalej RODO Kierownik Miejskiego Centrum Profilaktyki informuje, że:

 1. Administratorem danych osobowych klientów i podopiecznych jest Miejskie Centrum Profilaktyki ul. Norwida 2, 21-040 Świdnik. Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych – iod-j@e-swidnik.pl
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celach statutowych, na podstawie art.6 ust. 1 lit.a,b, ogólnego rozporządzenia o ochronie danych statutowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa w związku z realizacją Pani/Pana praw i obowiązków wynikających z zawartych umów;

 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w obowiązkowym okresie przechowywania dokumentacji zgodnie z instrukcją kancelaryjną;

 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 7. Dane osobowe podopiecznych związane z ich stanem zdrowia w związku z funkcjonowaniem w placówce (przeciwskazania do wykonywania niektórych czynności, problemy emocjonalne, psychologiczno-pedagogiczne) przetwarzane są na wyraźną zgodę rodzica (prawnego opiekuna)

 8. Wizerunek podopiecznych może być umieszczany na stronie internetowej placówki : www.mcp-swidnik.pl i stronie MCP na facebooku w celu promocji działań profilaktycznych i wychowawczych placówki.

 9. Wizerunek i dane osobowe podopiecznych wymienione w punkcie 8 przetwarzane są na podstawie dobrowolnej, pisemnej zgody rodziców (prawnego opiekuna)
 10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;

 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa a w pozostałym zakresie jest dobrowolne; ich nieprzekazanie spowoduje niemożność realizacji Pani/Pana praw i obowiązków wynikających z zawieranych umów.