Warsztaty, edukacja dla uczniów szkół gimnazjalnych,
czas realizacji:
2 x 45 min., 1 ¸ 2 realizatorów.

Cele profilaktyczne

Zakwestionowanie nieprawidłowych norm, przekonań i oczekiwań społecznych, „wstawienie” w to miejsce norm prawidłowych, motywowanie i proponowanie uczestnikom podjęcia własnych postanowień, postępowanie według przyjętego systemu wartości, ukazanie bieżących strat w życiu młodego człowieka, ukazanie alternatywnych sposobów życia, zwiększenie świadomości o miejscach i formach pomocy.

Korzyści profilaktyczne

Przekształcenie przekonań normatywnych, wiedza o konsekwencjach, wykształcenie postawy asertywności, zmniejszenie tendencji do ryzykownych zachowań alkoholowych generowanych przez grupę i podejmowanych na zasadach „owczego pędu”.

Metody pracy

Ankieta, burza mózgów, fantazja sterowana, świadectwa trzeźwego życia, pytania cyrkulacyjne, wizualizacja.

 Realizatorzy:  Andrzej Toboła, Paweł Holuk