Program jest przeznaczony dla nauczycieli-wychowawców, pedagogów uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, czas realizacji 3 spotkania, jeden raz w tygodniu, 2 x 60 min., 1 ¸ 2 realizatorów. Kampania „Przyjmuje leki czy bierze”

odbiorcy: nauczyciele – wychowawcy, pedagodzy uczniów szkół  gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

Cele profilaktyczne

Celem programu jest przekazanie nauczycielom wiedzy o przyczynach trudności rodziców w kontakcie ze szkołą, trudnościach emocjonalnych po stronie nauczycieli, założeń strategii  konstruktywnego postępowania z rodzicami, wiedzy na temat prawidłowości psychologicznych i społecznych związanych z dojrzewaniem, rozwojem autonomii nastolatków i problemów, jakie mogą pojawić się w tym okresie w relacjach między dziećmi i rodzicami; wpływu i roli rodziny w okresie dojrzewania, rodzajów środków psychoaktywnych używanych w środowiskach młodzieżowych, a także podniesienia kompetencji rodziców w zakresie rozpoznawania symptomów używania substancji psychoaktywnych przez dzieci, asertywności rodziców, wyznaczania w rodzinie jasnych granic, wspólnego wypracowania procedur postępowania z dzieckiem i zaplanowania współpracy.

Korzyści profilaktyczne

Nawiązanie przez nauczyciela – wychowawcę efektywnej współpracy, umożliwiającej zgodne działanie szkoły i domu, oraz wzmocnienie ochrony uczniów w okresie dojrzewania przed zagrożeniami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych.

Metody pracy

Praca w grupie, wykład, ćwiczenia interaktywne.

Realizatorzy: Magdalena  Łubkowska,  Elżbieta Kuna