Zajęcia mają charakter edukacyjny i są przeznaczone dla wychowawców, rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola, uczniów klas I ÷ VI szkół podstawowych, czas realizacji 120 min., 2 realizatorów.

odbiorcy: rodzice uczniów klas I ÷ VI szkoły podstawowej, wychowawcy

Cele profilaktyczne

Celem spotkania jest dostarczenie podstawowej wiedzy na temat funkcji, zadań rodziny oraz prawidłowości rozwojowych i typowych problemów dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

Korzyści profilaktyczne

Pogłębienie wiedzy na temat potrzeb dziecka w rodzinie, pojawiających się typowych dla wieku rozwojowego problemów i sposobów radzenia sobie z nimi. Rodzice rozumieją rolę prawidłowej relacji rodzicielskiej oraz zwracają uwagę na stawianie dzieciom adekwatnych wymagań.

Metody pracy

Wykład, mini – dyskusja, burza mózgów, film.

Realizatorzy: Elżbieta Kuna, Hanna Dąbkowska