Program jest skierowany do osób dorosłych zatrzymanych przez policję/ skazanych przez sąd za przestępstwa pod wpływem narkotyków. Zakłada sześć 1,5 godzinnych spotkań grupowych o charakterze otwartym.

W przypadku trudności z utworzeniem się grupy możliwe jest ukończenie programu w trybie indywidualnym, dostosowanym do możliwości uczestnika. Po odbyciu odpowiedniej liczby spotkań klient może na własną prośbę otrzymać zaświadczenie ukończenia programu.

Cele profilaktyczne

Głównym celem programu jest dokonanie przez uczestnika diagnozy własnego używania oraz tendencji do zachowań ryzykownych, a także uświadomienie sobie strat/ problemów zdrowotnych, emocjonalnych i społecznych wynikających z używania środków odurzających.

Korzyści profilaktyczne

Uczestnik grupy ma szansę na zwiększenie świadomości na temat konsekwencji bio – psycho – społecznych oraz prawnych używania środków odurzających. Poruszone podczas spotkań treści pozwolą zrozumieć istotę uzależnienia, a tym samym dokonać autodiagnozy w zakresie własnego używania. Praca nad wartościami, emocjami, mocnymi i słabymi stronami pozwoli uczestnikowi na lepsze rozumienie siebie w zakresie używania substancji psychoaktywnych.

Metody pracy

Mini – wykład, psychoedukacja, praca w grupach.

prowadzący: Hanna Dąbkowska