Program jest skierowany do osób dorosłych, zatrzymanych/skazanych przez sąd za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Zakłada sześć 1,5 godzinnych spotkań grupowych o charakterze otwartym.

W przypadku trudności z utworzeniem się grupy możliwe jest ukończenie programu w trybie indywidualnym, dostosowanym do możliwości uczestnika. Po odbyciu odpowiedniej liczby spotkań klient może na własną prośbę otrzymać zaświadczenie ukończenia programu.

Cele profilaktyczne

Celem programu jest poznanie przez uczestnika wpływu alkoholu na funkcjonowanie organizmu człowieka/kierowcy a także dokonanie diagnozy własnego stylu picia oraz tendencji do zachowań ryzykownych. Uczestnik ma szansę uświadomić sobie straty/problemy zdrowotne, emocjonalne i społeczne wynikające z używania środków odurzających oraz poznać sposoby ograniczające ryzyko tych strat.

Korzyści profilaktyczne

Uczestnik grupy ma szansę na zwiększenie świadomości na temat konsekwencji bio – psycho – społecznych oraz prawnych używania alkoholu i innych środków odurzających. Poruszone podczas spotkań treści pozwolą zrozumieć istotę uzależnienia, a tym samym dokonać autodiagnozę w zakresie własnego stylu picia. Praca nad wartościami, emocjami, mocnymi i słabymi stronami pozwoli uczestnikowi na lepsze rozumienie siebie w zakresie używania substancji psychoaktywnych.

Metody pracy

Mini – wykład, psychoedukacja, praca w grupach.

prowadzący:  Andrzej Toboła, Magdalena Łubkowska, Elżbieta Kuna. Paweł Holuk