Zajęcia są skierowane do młodzieży i osób dorosłych, które mają trudności w panowaniu nad złością i wykazują deficyty w posługiwaniu się umiejętnościami społecznymi. Jest to program profilaktyczny rekomendowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, który został zatwierdzony do realizacji w „Krajowym Programie Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości Dzieci i Młodzieży”.

Trening Zastępowania Agresji jest cenną pomocą w wychowaniu, profilaktyce, socjoterapii i resocjalizacji. Jest to jeden z bardziej skutecznych behawioralnych programów zmiany zachowań agresywnych i przemocowych dzieci, młodzieży i osób dorosłych na zachowania pożądane, prospołeczne. Trening Zastępowania Agresji składa się z trzech obszarów:

1. usprawnianie i nabywanie umiejętności prospołecznych;
2. trening złości;
3. trening rozwoju moralnego.

TZA jest realizowany w formie spotkań grupowych dla osób w podobnym wieku. Całość programu obejmuje 30 sesji tematycznych. Podstawą realizacji treningu jest wysoka motywacja – zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna –  uczestników. Zajęcia będą realizowane po skierowaniu

minimum 10 osób oraz ustaleniu zasad i procedur treningu.

prowadzące: Elżbieta Kuna, Hanna Dąbkowska