PlayPause
Slider

Miejskie  Centrum Profilaktyki corocznie organizuje bezpłatne szkolenia dla pracowników działających w obszarze pomocy społecznej: dla psychologów, pedagogów, nauczycieli, kuratorów zawodowych i społecznych,  pracowników socjalnych, policji , straży miejskiej.

Emisja glosu


W dniach 24 i 25 listopada 2016 Pedagodzy i psycholodzy odbyli dwudniowe szkolenie z „Dialogu Motywującego”.  Celem szkolenia było podnoszenie umiejętności zaradczych, wzbogacanie technik pracy  i warsztatu zawodowego zwiększającego możliwości pomocy człowiekowi w potrzebie.

Dialog Motywujący


Miejskie Centrum Profilaktyki zaprosiło  psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, wychowawców, nauczycieli, kuratorów, policjantów i strażników miejskich – na  warsztat „Praca z uczniem używającym substancji psychoaktywnych”. Szkolenie odbyło się w dniu 3.12.2014 w godz. 10.00 – 14.00, przeprowadziła je Pani   Dorota Tkaczyk – pedagog, specjalista terapii uzależnień.

Praca z uczniem używającym substancji psychoaktywnych


18.11.2014 Miejskie Centrum Profilaktyki zorganizowało dla  psychologów, pedagogów, pracowników socjalnych, wychowawców, nauczycieli przysposobienia do życia w rodzinie, kuratorów – bezpłatne szkolenie „Bądź bezpieczny w dobie HIV/ AIDS”. Szkolenie odbyło się w ramach realizacji gminnych programów przeciwdziałania uzależnieniom i wsparcia rodziny w gminie Miejskiej Świdnik – poprowadził je Pan Roman Latoszyński – edukator, konsultant z zakresu HIV/AIDS.
Program szkolenia.
I Epidemiologia
II Drogi zakażenia
II Kto może zakazić się HIV?
III Terapia
IV Czy i kiedy powstanie szczepionka/ leki anyyretrowirusowe
V Dzielenie się własnym doświadczeniem
VI Pytania uczestników-np. jak prowadzić zajęcia z młodzieżą

Bądź bezpieczny w dobie HIV/ AIDS


12.11.2014 Miejskie Centrum Profilaktyki zorganizowało dla  pracowników działających w obszarze pomocy społecznej  szkolenie „Praca i kontakt z osobą doznająca przemocy podczas realizacji procedury Niebieskie Karty”. Realizatorem szkolenia było Stowarzyszenie na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” –poprowadził je koordynator szkoleń „ NL” Pani Anna Piechcińska- Szymańska. Szkolenie w całości finansowane było z budżetu Miejskiego Centrum Profilaktyki.

Praca i kontakt z osobą doznająca przemocy podczas realizacji procedury Niebieskie Karty


28.11.2013 Miejskie Centrum Profilaktyki zorganizowalo dla  psychologów, pedagogów, nauczycieli i wszystkich pracowników działających w obszarze pomocy społecznej szkolenie „Cyberprzemoc”. Realizatorem szkolenia było Małopolskie Centrum Profilaktyki z Krakowa.

Cyberprzemoc


22.10.2013  Miejskie Centrum Profilaktyki zorganizowało dla pracowników działających w obszarze pomocy społecznej szkolenie „Dziecko jako ofiara i sprawca przemocy”. Realizatorem szkolenia było Małopolskie Centrum Profilaktyki z Krakowa.

Dziecko jako ofiara i sprawca przemocy


15.10.2013 Miejskie Centrum Profilaktyki zorganizowało pierwsze spotkanie warsztatów z cyklu: „Małe formy teatralne”. Celem warsztatu było nabycie wiedzy na temat tworzenia scenariuszy odpowiednich do wieku dzieci, przygotowywania krótkich przedstawień teatralnych, zapoznanie się z grami i zabawami teatralnymi. Warsztat poprowadził instruktor teatralny Pan Michał Stanowski.

Małe formy teatralne


30.09.2013r Miejsckie Centrum Profilaktyki zorganizowało 8 godzinny warsztat pt. Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz radzenie sobie ze stresem w miejscu pracy.” Szkolenie skierowane zostało do  pracowników działających w obszarze pomocy społecznej . Realizatorem było Małopolskie Centrum Profilaktyki z Krakowa.

Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz radzenie sobie ze stresem w miejscu pracy


31.10.2012 r. odbyło się szkolenie dotyczące realizacji ustawy o  wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej – „Dziecko i rodzice przeżywający trudności w wypełnianiu funkcji rodzicielskich” – Zasady współpracy, podział obowiązków i granice odpowiedzialności między gminą a powiatem – 4 filary pomocy dziecku i rodzinie oraz współdziałanie gminy i powiatu w zakresie oceny sytuacji dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej, udziału asystenta z zespołem ds. okresowej oceny sytuacji dziecka, współpracy z zespołem interdyscyplinarnym. Przeprowadziła je Pani Alina Prusinowska- Marek ( kurator zawodowy, specjalista przeciwdziałania przemocy.)

Dziecko i rodzice przeżywający trudności w wypełnianiu funkcji rodzicielskich


13.11.2012r. odbył się warsztat szkoleniowy „Młodzież i narkotyki” – jak pracować z uczniem  czyli przeciwko wychowawczej bezradności. Przeprowadziła je Pani Jolanta Łazuga-Koczurowska – przewodnicząca Zarządu Głównego Stowarzyszenia MONAR. psycholog kliniczny, specjalistka terapii uzależnień.

Młodzież i narkotyki